Gecertificeerd examenleverancier

Concreet Onderwijsproducten is sinds mei 2018 gecertificeerd examenleverancier. Kiwa heeft als certificerende autoriteit een audit uitgevoerd op product, proces en organisatie. Kiwa heeft op basis van de succesvolle audit  het certificaat afgegeven. Een ingescande versie is als pdf hier te downloaden of door op de afbeelding van het certificaat te clicken.

Voor 36 mbo-opleidingen maakt Concreet Onderwijsproducten gevalideerde examenproducten. Ook borgen we het proces van examinering door de inzet van het Examenplatform bouw infra.

Examenplan aan de basis van exameninstrumenten

Voordat Concreet exameninstrumenten voor een opleiding ontwikkelt, maakt zij eerst een examenplan. In dit examenplan staat op welke wijze de kerntaken en werkprocessen van de betreffende kwalificatie worden geëxamineerd. Het gaat hierbij zowel om de examenvorm als de inhoud. Een toetstechnische commissie en de examenplancommissie, met vertegenwoordigers vanuit de roc’s en de beroepspraktijk, geven hierbij advies en beoordelen het plan. Daarna wordt het examenplan ter validering voorgelegd aan de valideringscommissie.

Mix van praktijk- en theorie-examens of Proeve van Bekwaamheid

Het examenplan bepaalt onder meer de hoeveelheid praktijk- en theorie-examens die per opleiding worden afgenomen, of dat examinering via een Proeve van Bekwaamheid plaatsvindt. Bij het bepalen van deze vorm kijken de medewerkers van Concreet en de vertegenwoordigers uit de beroepspraktijk en het onderwijs ook naar de haalbaarheid, uitvoerbaarheid, betaalbaarheid en organiseerbaarheid van de examens.

Ontwikkeling van examens

Na de validering van het examenplan betrekt Concreet toetstechnische en vaktechnische deskundigen bij het maken van de examens. Ook deze examens worden gevalideerd door de valideringscommissie. Daarna stelt Concreet Onderwijsproducten de examens beschikbaar aan de onderwijsinstellingen. Dit doet ze onder meer via het Examenplatform bouw infra.

Samenstelling valideringscommissie vanuit onderwijs en bedrijfstak

De valideringscommissie bestaat uit vier leden. Naast de onafhankelijke voorzitter zijn dit twee vertegenwoordigers vanuit betrokken roc’s en één vertegenwoordiger vanuit de bedrijfstak.

Borging van de examinering

Onze examenplannen en het exameninstrumentarium voor alle opleidingen voldoen aan het toezichtskader van de Onderwijsinspectie. Zo hebben de examens een directe relatie met de werkprocessen en de kerntaken uit het dossier. Via het Examenplatform bouw infra stellen we de verantwoordingsdocumenten aan de roc’s beschikbaar die deze relatie beschrijven.

Examinering Middenkaderfunctionaris bouw

Vanaf het schooljaar 2018-2019 biedt Concreet ook een examenplan en exameninstrumenten aan voor de opleiding Middenkaderfunctionaris bouw.

 Examinering Schilder en Gezel Schilder

Vanaf het schooljaar 2018-2019 biedt Concreet examenplannen en exameninstrumenten voor de opleidingen Schilder en Gezel schilder.

Examenplatform bouw infra

Borg het proces van examinering in Examenplatform bouw infra

Examenplatform bouw infra bevat de examens en borgt het proces van examinering. De roc’s voeren via dit digitale systeem de regie op de examinering.

Theorie-en praktijkexamens

ROC heeft regie op examinering studenten mbo bouw- en infraopleidingen.

Voor 36 mbo-opleidingen biedt Concreet een exameninstrument dat theorie- en praktijkexamens met elkaar combineert.

Proeve van Bekwaamheid

Praktijkexamens mbo bouw en infra beoordelen via Examenplatform bouw infra.

Met een Proeve van Bekwaamheid bewijst de deelnemer dat hij beschikt over de kennis, vaardigheden en werkhouding die horen bij zijn beroep.