Steekproeven bij praktijkexamens en Proeven van Bekwaamheid

In opdracht van de Raad van Aangeslotenen voert Concreet Onderwijsproducten steekproeven uit bij praktijkexamens en Proeven van Bekwaamheid. Het gaat om examens die worden afgenomen en beoordeeld in de beroepspraktijk.

Voor het uitvoeren van deze steekproeven werken bij Concreet twee medewerkers validering examinering.

Belang steekproeven op praktijkexamens

Om de kwaliteit van de examens te borgen, is het van belang dat regelmatig onafhankelijk getoetst wordt dat examens op de juiste manier worden afgenomen en beoordeeld. Binnen de bouw- en infra-opleidingen worden praktijkexamens vaak afgenomen op bouwplaatsen en beoordeeld door leermeesters. Hierbij vindt de beoordeling meestal plaats door één persoon en is er dus geen sprake van het meerogenprincipe. De steekproeven die Concreet bij deze examens uitvoert, zijn aanvullend op bezoeken die roc’s zelf bij deze praktijkexamens afleggen.

De organisatie van de steekproeven

Alle praktijkexamens en Proeven van Bekwaamheid vraagt de deelnemer aan via het Examenplatform bouw infra. De medewerkers validering examinering selecteren uit deze aanmeldingen de examens die zij gaan bezoeken. Daarbij zorgen ze voor een gelijkmatige verdeling per roc. Het streven is dat Concreet minimaal 1200 steekproeven per jaar uitvoert.

De rol van de medewerkers validering examinering

De medewerkers validering examinering werken onafhankelijk en zijn objectief. Zij beoordelen het proces van het praktijkexamen. Zij controleren of het praktijkexamen of de Proeve van Bekwaamheid voldoet aan de eisen die hiervoor staan en of de juiste persoon aanwezig is om het examen te beoordelen. De medewerkers beoordelen niet de kwaliteit van uitvoering door de deelnemer. Hun bevindingen koppelen ze via het Examenplatform bouw infra terug naar het roc.

Extra ondersteuning door de medewerkers validering examinering

Wanneer de medewerkers van Concreet op de bouwplaats zijn, geven zij waar nodig wel ondersteuning aan de beoordelaars, de leermeesters. Ze geven op verzoek coaching-on-the-job of maken de leermeesters wegwijs in het Examenplatform bouw infra.

7 tips voor leermeesters

Lees de 7 tips voor het beoordelen van praktijkexamens mbo bouw en infra

Naar de tips

Contact over steekproeven

Peter Hamminga (Nederland)
peter.hamminga@concreetonderwijsproducten.nl
06 3062 0092